ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางทัศนีย์ อินทศร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินกรวด
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์ของเราเป็นอย่างไรบ้าง
สวยน่าสนใจเนื้อหาครบถ้วน
สวยเนื้อหายังไม่ครบถ้วน
ยังไม่สวยเนื้อหาครบถ้วน
ไม่สวย ไม่น่าสนใจ เนื้อหาไม่ครบถ้วน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/02/2012
ปรับปรุง 31/12/2016
สถิติผู้เข้าชม 430358
Page Views 513941
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
                     ภายในปี 2561   โรงเรียนบ้านเนินกรวด จัดการศึกษาโดยมุ่งพัฒนาวิชาการ คุณธรรมจริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมไทย ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
 
ปรัชญาโรงเรียน
                  เป็นคนดี มีความรู้ เชิดชูวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง 

                   เป็นคนดี                     หมายถึง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

                   มีความรู้       หมายถึง  มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะตามหลักสูตร

                   เชิดชูวัฒนธรรมไทย หมายถึง  ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ได้แก่ ดนตรีไทย การไหว้

                     ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  หมายถึง  รณรงค์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

                   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง        หมายถึง   ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง